توکسین بایندر

توکسین بایندر دلتا باند

آزمایشات برون تنی

تأثیر pH بر جذب آفلاتوکسین ها

بسياري از توكسين بايندرهاي سنتي قابليت جذب سموم را در تغييرات pH حفظ نمي كنند و باد در نـظـر داشـت كه اگـر پيـونـد بيـن جـاذب (توكسين بايندر) و سم (مايكوتوكسين) به اندازه كافي قوي نباشد اين امكان وجود دارد كه سموم در قـسـمـتـهـاي انتهائي دستگاه گوارش از جاذب جدا شوند و مجددا” فعاليت خود را آغاز كنند. نتایج آزمون تأثیر pH نشان داد که در اکثر موارد هـریک از اجـزا تـوکسیـن بایـنـدر در دو pH مختلف رفتـار مشابهـی دارند و جـذب آفلاتـوکـسـین هـا با تغیـیـر pH یـکـسـان است.

قدرت جذب مایکوتوکسین ها

در این آزمون ، مقدار مشخصی از مایکوتوکسین ها بر روی آرد برنج لود می شود سپس توکسین بایندر بر اساس مقدار مصرف توصیه شده به این ترکیب اضافه می گردد. و در نهایت قدرت جذب توکسین بایندر بر اساس نمودار استاندار ، محاسبه می شود. نتایج این آزمون برای توکسین بایندر دلتا باند در مقایسه با دو توکسـیـن بایندر خارجی در غلظت هـای مشابـه در نمـودار هـای زیـر نشـان داده شده است . همانطـور که نمودارهـا نشان می دهد. توکسیـن باینـدر دلتا بانـد در اکثـر مـوارد قدرت جـذب بالاتری نسبت به انواع مشابه خارجی دارد. نکته قابـل توجـه این است که مقـدار سمـوم مورد استفـاده چند برابرحـد استاندارد درجـیـره است تا قـدرت بانـدکننـدگی توکـسیـن باینـدرهـا در سطـوح بالای سمـوم مورد بررسی قرار گیرد.

تـأثـیـر بـر M1 شـیـر

توکسـیـن بـایـنـدر دلتـا بـانـد در دو دامـداری به ترتیب بـا تـعـــداد 700 و 300 راس دام دوشـــا مــقـدار 1/5 کیلوگـرم در هـر تن کنسـانتره مورد استـفاده قرار گرفت. مـقـدار آفلاتوکسـین M1 نمونـه هـا با اسـتـفاده از روش کـرومـاتـوگـرافـی مـایـع بـا کارایـی بـالا یا HPLC مـورد انـدازه گیـری قـرار گـرفت.

نـتـایـج نـشـان داد که طـی یک مـاه آزمــون و 3 نـوبـت آنـالیـز خـوراك و شـیـر، در طـول ایـن مـدت هــمـواره مـقـدارM1 شـیـر زیـر حـد مــجـاز بـوده (0/1 مـیکــروگـرم درکیلوگـرم) و در کل رونـدی کاهشـی داشتـه است. به صـورتـی که در طـی یک ماه مقـدار M1 در دامـداری شماره 1 غیر قابل شناسایی و اندازه گیری بوده است.

ترکیـبات دلـتـا بانـد

آلومینیوم سیلیکات

زغال فعال

خاک دیاتومه

ترکیب چند کاره

ترکیبات تقویت کننده سیستم ایمنی

مقدار توصیه شده مصرف

گاو شیری 15 تا 30 گرم به ازاء هر رأس در روز

2-1 کـیـلـوگـرم در هـر تن کنسـانـتـره دامـی

سطح مصرف بر اساس میزان آلودگی تعیین می گردد.

بستن
مقایسه